کانکس کارکرده

کانکس کارکرده

کانکس کارکرده

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین فروش کانکس کارکرده است . در خرید کانکس کارکرده باید دقت بیشتری نمود تا مشکلی برای خریدار ایجاد نشود . معمولاً کانکس کارکرده نیاز به تعمیر جزئی و یا کلی دارد . تعمیرات جزئی شامل پنجره و درب می شود و گاهی اقات سیم کشی ها را نیز بهتر است تعویض نمود و تعمیرات کلی شامل تعویض تخته کف و یا تعویض نمای بیرونی و تعویض نمای داخلی می شود .

خرید کانکس کارکرده گروه صنعتی معین کانتین

خرید کانکس دست دوم

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین خرید کانکس دست دوم است . خرید کانکس دست دوم شامل مراحل بازدید از کانکس شما ، کارشناسی و قیمت گذاری آن می باشد و در آخر در صورت توافق خرید کانکس در محل انجام می گیرد .