کانکس پیش ساخته

کانکس پیش ساخته معین کانتین

کانکس پیش ساخته

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس پیش ساخته می باشد . در واقع کانکس پیش ساخته به سازه ای گفته می شود . که از قبل برای کاربری خاصی تولیدی می شود . و پس از حمل به محل مورد نظر نصب می گردد .