کانکس ساندویچ پانل

کانکس پیش ساخته معین کانتین

تفاوت کانکس های ورقی با ساندویچ پانل

در گروه صنعتی معین کانتین هر دو مدل کانکس ورقی و ساندویچ پانل طراحی و تولید می شود . و ما در این مقاله به توضیح تفاوت کانکس های ورقی با ساندویچ پانل می پردازیم . کانکس های ساندویچ پانل در مناطق سرد و یا خیلی گرم کاربرد بیشتری دارد . ولی کانکس های ورقی را معمولاً برای مناطق معتدل سفارش می دهند البته بیشتر مناطق جمعیتی ایران در مناطق معتدل است . از اینرو کانکس های ورقی بیشترین سفارش را به خود اختصاص می دهند .